Dug-Jin Youn

Dug-Jin Youn

Visiting Scholar
Associate Professor, Yonsei University, Wonju Campus

Term: January 1, 1997 - December 31, 1997
Research Project Title: Kasa Literature in 16th Century Korea

Contact Information

Yonsei University, 234 Maeji-ri, Heungeop-myeon, Wonju-si, Gangwon-do 222-701, Korea
p: 82-33-760-2218